Tất cả ảnh đều được cấp phép sử dụng CC0 nên bạn có thể sử dụng mà không cần ghi công – Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn muốn 🙂
Điều kiện duy nhất là cấm tải và sử dụng hàng loạt ảnh từ libreshot.com trên các trang tương tự (trang web kho ảnh).
Tất cả ảnh đều không có hình mờ.