ලිබ්‍රෙෂොට්
නොමිලේ පින්තූර

වත්ත
වාණිජමය භාවිතය සඳහා නොමිලේ පින්තූර

Garden stock images for free download. ඡායාරූප පොදු වසම් බලපත්‍රයක් ලෙස බලපත්‍ර ලබා ඇත - ආරෝපණයක් නැත / වාණිජමය භාවිතය සඳහා නොමිලේ. මා ගත් ඡායාරූප සියල්ලම ඔබ වෙනුවෙන්මයි, ඒ නිසා මම ඔවුන්ගේ ආරම්භය සහතික කරනවා. එය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.Free stock images of gardens available for personal or commercial use without attribution, watermarks and any other restrictions. All images in category “වත්ත” have the same licenseCreative commons CC0 public domain. The same license have all the photos on LibreShot. All photos are also royalty free and copyright free.

I’m trying to capture images not only from common gardens but Im more concentrate to garden details. So you can find here pictures of grass, spiders, මල්, snails or garden seats. I hope you like my photos, I have taken all of them for you. Just download it and use anywhare. I will be very glad if you will share LibreShot with your friends.

අනුග්‍රාහක රූප:


පසුතල ටියුලිප් කොළ

පසුතල ටියුලිප් කොළ - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කහ මල්

කහ මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තනි ලී පැද්දීම

තනි ලී පැද්දීම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ගසක ලී පැද්දීම

ගසක ලී පැද්දීම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තණබිම් වසා දැමීමේ ඩේසි

තණබිම් වසා දැමීමේ ඩේසි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කහ සෙලන්ඩයින් මල්

කහ සෙලන්ඩයින් මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ලස්සන සූරියකාන්ත

ලස්සන සූරියකාන්ත - නිදහස් රූපය

| වත්ත
පර්ණාංග පත්‍ර රටාව

පර්ණාංග පත්‍ර රටාව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
හරිත පාසි පසුබිම

හරිත පාසි පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
හරිත කොළ වයනය පසුබිම

හරිත කොළ වයනය පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
පාෂාණ උද්‍යානයක සාරවත් ය

පාෂාණ උද්‍යානයක සාරවත් ය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සාර්ථකයි – විසිතුරු මල්

සාර්ථකයි – විසිතුරු මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සාර්ව ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ පාසි

සාර්ව ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ පාසි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සාර්ව ඡායාරූප පසුබිම

සාර්ව ඡායාරූප පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සාරවත් සාර්ව ඡායාරූප පසුබිම

සාරවත් සාර්ව ඡායාරූප පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ලේඩි බග් මැක්‍රෝ ඡායාරූපය

ලේඩි බග් මැක්‍රෝ ඡායාරූපය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
අමු දළු – සොබාදහමේ පසුබිම

අමු දළු – සොබාදහමේ පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ඉංග්‍රීසි ඩේසි

ඉංග්‍රීසි ඩේසි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ඩේසි මල් වැසීම

ඩේසි මල් වැසීම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ලේඩිබග් ක්ලෝස්-අප්

ලේඩිබග් ක්ලෝස්-අප් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ඩේසි මල් වැසීම

ඩේසි මල් වැසීම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
මල් සර්පිලාකාර සාර්ව – කොළ පැහැයෙන් පිළිබිඹු වේ

මල් සර්පිලාකාර සාර්ව – කොළ පැහැයෙන් පිළිබිඹු වේ - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ලස්සන ගැසානියා මල්

ලස්සන ගැසානියා මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සූරියකාන්ත

සූරියකාන්ත - නිදහස් රූපය

| වත්ත
මල් වත්ත රටාව

මල් වත්ත රටාව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කහ තණබිම්

කහ තණබිම් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
පර්ණාංග පසුබිම

පර්ණාංග පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සුදු සහ දම් පාට ගසානියා මල්

සුදු සහ දම් පාට ගසානියා මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ෆිබොනාච්චි පර්ණාංග සර්පිලාකාරය

ෆිබොනාච්චි පර්ණාංග සර්පිලාකාරය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තණබිම්වල කහ යාපහුව බලකොටුව

තණබිම්වල කහ යාපහුව බලකොටුව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සූරියකාන්ත සහ බම්බල්බී

සූරියකාන්ත සහ බම්බල්බී - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සර්පිලාකාර හැඩැති පර්ණාංග ශාකය

සර්පිලාකාර හැඩැති පර්ණාංග ශාකය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සූරියකාන්ත

සූරියකාන්ත - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තරු හැඩැති හරිත කොළ සමීපව

තරු හැඩැති හරිත කොළ සමීපව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තණකොළවල ඩේසි දෙකක්

තණකොළවල ඩේසි දෙකක් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සුදු රෝස මත මී මැසි

සුදු රෝස මත මී මැසි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කහ යාපහුව බලකොටුව ක්ෂේත්‍ර

කහ යාපහුව බලකොටුව ක්ෂේත්‍ර - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කෘතිම කඳක් තුළ මල් සහිත

කෘතිම කඳක් තුළ මල් සහිත - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ලස්සන ටියුලිප් බ්ලූම් ඉහළ දර්ශනය

ලස්සන ටියුලිප් බ්ලූම් ඉහළ දර්ශනය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
Blackbird on the Grass

Blackbird on the Grass - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සූරියකාන්ත සහ මී මැසි

සූරියකාන්ත සහ මී මැසි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සරත් සෘතුවේ කොළ

සරත් සෘතුවේ කොළ - නිදහස් රූපය

| වත්ත
වට්ටක්කා

වට්ටක්කා - නිදහස් රූපය

| වත්ත
කොළ පැහැති වයනය

කොළ පැහැති වයනය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
අමු දළු

අමු දළු - නිදහස් රූපය

| වත්ත
පර්ණාංග

පර්ණාංග - නිදහස් රූපය

| වත්ත
මින්ට් ශාකය

මින්ට් ශාකය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
මල් කළඹක්

මල් කළඹක් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
රතු රෝස

රතු රෝස - නිදහස් රූපය

| වත්ත
සැඟවුණු බළලුන් දඩයම් කිරීම

සැඟවුණු බළලුන් දඩයම් කිරීම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
රෝස රෝස

රෝස රෝස - නිදහස් රූපය

| වත්ත
තණබිම්වල මල්

තණබිම්වල මල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
චමමයිල්

චමමයිල් - නිදහස් රූපය

| වත්ත
යාපහුව බලකොටුව

යාපහුව බලකොටුව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
හරිත කොළ පසුබිම

හරිත කොළ පසුබිම - නිදහස් රූපය

| වත්ත
හුරුබුහුටි පූස් පැටවාගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය

හුරුබුහුටි පූස් පැටවාගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ගොළුබෙල්ලා වසන්න

ගොළුබෙල්ලා වසන්න - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ප්රාග්හි වොලන්ස්ටයින් මාළිගාව

ප්රාග්හි වොලන්ස්ටයින් මාළිගාව - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ගසක වැඩෙන දෙළුම් ගෙඩි

ගසක වැඩෙන දෙළුම් ගෙඩි - නිදහස් රූපය

| වත්ත
පාසි සාර්ව ඡායාරූපකරණය

පාසි සාර්ව ඡායාරූපකරණය - නිදහස් රූපය

| වත්ත
ඉහළට අනුචලනය කරන්න