ਲਿਬਰੇਸ਼ਾਟ
ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

ਉਦਾਸ
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

Sad stock images for free download. ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ / ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.



ਆਈਸਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਿੱਤਰ:


Creepy Doll

Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Black and White Vintage Doll

Black and White Vintage Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Weird Doll

Weird Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Halloween Doll

Halloween Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
White Chicken Portrait

White Chicken Portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Melancholic Rose Hip

Melancholic Rose Hip - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Lonely Man on the Bridge

Lonely Man on the Bridge - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Horror Doll

Horror Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Creepy Doll Sitting in a Meadow

Creepy Doll Sitting in a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Creepy Horror Doll

Creepy Horror Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Scary Doll

Scary Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
White Park Bench Close Up

White Park Bench Close Up - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Autumn Nature Detail

Autumn Nature Detail - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੁੰਡਾ

ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੁੰਡਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
War Children’s Victims Monument in Lidice

War Children’s Victims Monument in Lidice - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ onੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਦਾਸ ਲੜਕੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ onੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਦਾਸ ਲੜਕੀ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Bench in the park

Bench in the park - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Woman Walking In Forest

Woman Walking In Forest - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Lonely Woman Walking

Lonely Woman Walking - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Silhouette of Lonely Man on the Street

Silhouette of Lonely Man on the Street - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Old Woman With Dog Sitting in the Park

Old Woman With Dog Sitting in the Park - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Broken Statue in a Cemetery

Broken Statue in a Cemetery - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Statue of an Angel on a Grave

Statue of an Angel on a Grave - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Man alone on the bench in the park

Man alone on the bench in the park - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Woman alone in the woods

Woman alone in the woods - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Homeless in the park

Homeless in the park - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Sad Doll Face

Sad Doll Face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Young Man Waiting In Prague

Young Man Waiting In Prague - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Prague Street Photography

Prague Street Photography - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Holocaust Children Statue In Prague

Holocaust Children Statue In Prague - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Three Candles On A Black Background

Three Candles On A Black Background - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Candles On A Black Background

Candles On A Black Background - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Strange Look Of Creepy Doll

Strange Look Of Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Boy Alone Under The Bridge

Boy Alone Under The Bridge - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Brown hair girl

Brown hair girl - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Autumn leaf on green moss

Autumn leaf on green moss - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Old grave with candle

Old grave with candle - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
ਕਬਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ

ਕਬਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
The face of the little boy

The face of the little boy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Boxer dog face

Boxer dog face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Waiting woman with a pigeon

Waiting woman with a pigeon - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Child behind the water drops

Child behind the water drops - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Face of a little girl

Face of a little girl - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Creepy Doll

Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Sad Hen in a Cage

Sad Hen in a Cage - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Sad Puppy

Sad Puppy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
Sad monkey behind bars

Sad monkey behind bars - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਉਦਾਸ
ਸਕ ੋਲ ਕਰੋ