ਲਿਬਰੇਸ਼ਾਟ
ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

ਪੋਰਟਰੇਟ
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

portrait stock images for free download. ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ / ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.ਆਈਸਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਿੱਤਰ:


ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Creepy Doll

Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Black and White Vintage Doll

Black and White Vintage Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Weird Doll

Weird Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Lost Doll

Lost Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Halloween Doll

Halloween Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Vintage Doll in Black and White

Vintage Doll in Black and White - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Horror Doll

Horror Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Creepy Doll Sitting in a Meadow

Creepy Doll Sitting in a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Creepy Horror Doll

Creepy Horror Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Scary Doll

Scary Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
ਇਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

ਇਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Portrait of a Brown Goat

Portrait of a Brown Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
ਲਾਲ ਹਿਰਨ

ਲਾਲ ਹਿਰਨ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Portrait of a Mongolian boy

Portrait of a Mongolian boy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Portrait of Lying Cat

Portrait of Lying Cat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Boy and girl siblings in the woods

Boy and girl siblings in the woods - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Hidden Cat Hunting

Hidden Cat Hunting - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Cat Face Side View

Cat Face Side View - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Pair of ducks

Pair of ducks - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Angry Pigeon

Angry Pigeon - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Side View Portrait of Cat

Side View Portrait of Cat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
A secret photographer in the hood

A secret photographer in the hood - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Cute kitten portrait

Cute kitten portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Gray kitten looks up at a camera

Gray kitten looks up at a camera - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Close Up Swimming

Close Up Swimming - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Brown Horse Head

Brown Horse Head - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Street Art Girl

Street Art Girl - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Strange Look Of Creepy Doll

Strange Look Of Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Little smiling girl playing hide and seek

Little smiling girl playing hide and seek - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Girl Offering Ice Cream

Girl Offering Ice Cream - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Doll Face With Blue Eyes

Doll Face With Blue Eyes - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Brown hair girl

Brown hair girl - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Sleeping children

Sleeping children - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Baby Eyes

Baby Eyes - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
The Doll Face

The Doll Face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
The face of the little boy

The face of the little boy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Boxer dog face

Boxer dog face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Cat on the chair

Cat on the chair - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Brother and sister

Brother and sister - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Children friendships

Children friendships - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Face of a little girl

Face of a little girl - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
Creepy Doll

Creepy Doll - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪੋਰਟਰੇਟ
ਸਕ ੋਲ ਕਰੋ