ലിബ്രെഷോട്ട്
സ Images ജന്യ ഇമേജുകൾ

ശാന്തം
വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി സ Images ജന്യ ഇമേജുകൾ

calm stock images for free download. ഫോട്ടോകൾക്ക് പൊതു ഡൊമെയ്ൻ ലൈസൻസായി ലൈസൻസ് ഉണ്ട് - ആട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല / വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിന് സ Free ജന്യമാണ്. ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ ഫോട്ടോകളും നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം, അതിനാൽ അവയുടെ ഉത്ഭവം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.സ്പോൺസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ:


ബീച്ച് ക്ലോസ്-അപ്പ്

ബീച്ച് ക്ലോസ്-അപ്പ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ശാന്തമായ പ്രഭാത കടലും ബോട്ടും

ശാന്തമായ പ്രഭാത കടലും ബോട്ടും - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മിനിമലിസ്റ്റ് കടൽ

മിനിമലിസ്റ്റ് കടൽ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മിനിമൽ സീ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്

മിനിമൽ സീ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഒരു നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത വെള്ളം

ഒരു നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത വെള്ളം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ക്രൊയേഷ്യയിലെ കടൽത്തീരത്തെ പർവതനിരകൾ

ക്രൊയേഷ്യയിലെ കടൽത്തീരത്തെ പർവതനിരകൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മിനിമലിസ്റ്റ് സീസ്‌കേപ്പ്

മിനിമലിസ്റ്റ് സീസ്‌കേപ്പ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ലോംഗ് എക്സ്പോഷർ കടൽ

ലോംഗ് എക്സ്പോഷർ കടൽ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഗ്രീൻ ഹിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്

ഗ്രീൻ ഹിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ശാന്തമായ കടൽ

ശാന്തമായ കടൽ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
തടാകത്തിലൂടെ ഒരു നടത്തം

തടാകത്തിലൂടെ ഒരു നടത്തം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ടെർഖിൻ സാഗാൻ തടാകം

ടെർഖിൻ സാഗാൻ തടാകം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Trees on the Horizon

Trees on the Horizon - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Water Lily Bud

Water Lily Bud - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മംഗോളിയയിലെ വൈറ്റ് തടാകം

മംഗോളിയയിലെ വൈറ്റ് തടാകം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള വൈദ്യുതധ്രുവങ്ങൾ

തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള വൈദ്യുതധ്രുവങ്ങൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഫീൽഡ് മിനിമലിസം

ഫീൽഡ് മിനിമലിസം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Pigeon in a Forest

Pigeon in a Forest - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
നീന്തൽക്കുളം മിനിമലിസ്റ്റ് ചിത്രം

നീന്തൽക്കുളം മിനിമലിസ്റ്റ് ചിത്രം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മിനിമലിസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്

മിനിമലിസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
കുട്ടിക്കാലത്ത് ബുദ്ധന്റെ സുവർണ്ണ പ്രതിമ

കുട്ടിക്കാലത്ത് ബുദ്ധന്റെ സുവർണ്ണ പ്രതിമ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മിനിമലിസ്റ്റ് ശൈലിയിൽ അലകളുടെ പച്ച ഫീൽഡ്

മിനിമലിസ്റ്റ് ശൈലിയിൽ അലകളുടെ പച്ച ഫീൽഡ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
സാൻഡ് ഡ്യൂണുകളും സൂര്യാസ്തമയവും

സാൻഡ് ഡ്യൂണുകളും സൂര്യാസ്തമയവും - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ

ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മണൽത്തീരങ്ങളിൽ സൂര്യാസ്തമയം

മണൽത്തീരങ്ങളിൽ സൂര്യാസ്തമയം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ഒരു സ്ത്രീ മണൽത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുന്നു

ഒരു സ്ത്രീ മണൽത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുന്നു - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
സുവർണ്ണ ബുദ്ധൻ

സുവർണ്ണ ബുദ്ധൻ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Storm in the desert

Storm in the desert - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പെബിൾ ടവർ

പെബിൾ ടവർ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഹാർമണി

ഹാർമണി - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Sand Dunes

Sand Dunes - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ

ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഇൻസെൻസ് ബോക്സ്

ഇൻസെൻസ് ബോക്സ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക്

ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
കാട്ടിൽ മാത്രം സ്ത്രീ

കാട്ടിൽ മാത്രം സ്ത്രീ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പാർക്കിലെ യുവതി

പാർക്കിലെ യുവതി - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Sea waves (water surface)

Sea waves (water surface) - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
തടികൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധൻ

തടികൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധൻ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Iguanas

Iguanas - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പിങ്ക് ബുദ്ധന്റെ മുഖം

പിങ്ക് ബുദ്ധന്റെ മുഖം - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
തടികൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധൻ

തടികൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധൻ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പുല്ല്, ഫീൽഡും ആകാശവും

പുല്ല്, ഫീൽഡും ആകാശവും - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Party ട്ട്‌ഡോർ പാർട്ടി പാനീയങ്ങൾ

Party ട്ട്‌ഡോർ പാർട്ടി പാനീയങ്ങൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്ന് മെഴുകുതിരികൾ

കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്ന് മെഴുകുതിരികൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെഴുകുതിരികൾ

കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെഴുകുതിരികൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പുസ്തകം, കോഫിയും ഗ്ലാസും

പുസ്തകം, കോഫിയും ഗ്ലാസും - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
സൂര്യാസ്തമയ തുറമുഖത്ത് ആഡംബര കാറ്റമരൻ

സൂര്യാസ്തമയ തുറമുഖത്ത് ആഡംബര കാറ്റമരൻ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
നീന്തൽക്കുളവും ഈന്തപ്പനകളും

നീന്തൽക്കുളവും ഈന്തപ്പനകളും - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ – പ്രാഗ് പാലത്തിൽ നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ

രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ – പ്രാഗ് പാലത്തിൽ നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
തവിട്ടുനിറമുള്ള മുടി പെൺകുട്ടി

തവിട്ടുനിറമുള്ള മുടി പെൺകുട്ടി - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Luxury sailboat in dusk

Luxury sailboat in dusk - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Sailboats in marina

Sailboats in marina - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മൂർഡ് ബോട്ട്

മൂർഡ് ബോട്ട് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
Lake house

Lake house - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ബുദ്ധന്റെ വെങ്കല പ്രതിമ

ബുദ്ധന്റെ വെങ്കല പ്രതിമ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ബുദ്ധ സെൻ വാൾപേപ്പർ

ബുദ്ധ സെൻ വാൾപേപ്പർ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പ്രാഗിലെ പഴയ തെരുവ്

പ്രാഗിലെ പഴയ തെരുവ് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് പഴയ ശവക്കുഴി

മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് പഴയ ശവക്കുഴി - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
ചായ

ചായ - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
പാർക്കിൽ പുതുക്കിയ ബെഞ്ച്

പാർക്കിൽ പുതുക്കിയ ബെഞ്ച് - സ image ജന്യ ചിത്രം

| ശാന്തം
മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക