Cuban Rock Iguana
Cuban Rock Iguana with red eye. Cyclura nubila lizard Cuban ground iguana or Cuban iguana in Zoo.
Powered by Shutterstock